Биосферен резерват „Али ботуш“ е разположен в планината Славянка (известна като Али ботуш) с най-висок връх – Гоцев връх (2212 м.).

Уникалността на планината се дължи изключително на нейното растително богатство. Въпреки карстовия си характер и безводност почти през цялата година, тя представлява истинска цветна градина. Това е поводът да бъда  наричана също и Китка планина.“Али ботуш“ е обявен за резерват през 1977 г. и е включен в списъка на биосферните резервати по програмата „Човек и биосфера“ на ЮНЕСКО.  Целта е била да се запазят уникални реликтни гори от черна мура, черен бор, борисова ела, богат растителен и животински свят с множество редки и застрашени растителни и животински видове. Разширяван неколкократно, в момента общата му площ е 1628 ха. В резервата се намира и най-голямото находище на черна мура на Балканския полуостров. Поради уникалната си геология и климат, районът е съвременен център за формиране на нови видове растителни съобщества, богат на ендемични и редки растения. Животинският свят също е много интересен и разнообразен, представен главно от средиземноморски и субсредиземноморски видове. Славянка е едно от най-важните орнитологични места в страната.

Пешеходни маршрути:

  • Петрово – хижа „Извора“ – местност „Ливада“ – Гоцев връх – хижа „Извора“
  • Петрово – Голешово – хижа „Славянка“ – Парил – Гоце Делчев

Винен