Мелнишки скални пирамиди  са най-посещаваните земни пирамиди в България. Разположени в югозападното подножие на Пирин, те представляват красиви пясъчни образувания, с характерни отвесни стени, извисяващи се величествено над най-малкия град в България – Мелник. На височина достигат до около 100 м.

Образували са се преди 4-5 милиона години в днешната Санданско-Петричка котловина, където имало обширно плитко езеро. По дъното му са се утаили глинесто-песъчливи материали. По-късно, с издигането на планините Пирин, Беласица и Огражден, езерните води се оттекли на юг. В осушената котловина започнали да се отлагат скални материали, свличани от планинските реки и потоци. Върху езерните пясъчни утайки се образувала дебела наносна покривка около 500-600 метра, от слабо споени червеникави конгломерати. Точно в тези скални маси временно течащите води изорали дълбоките ровини и долове и изваяли най-разнообразни фигури – днешните Мелнишки пирамиди.

Мелнишките пирамиди са обявени за природна забележителност през 1960 година.     

Екопътеки:

  • Мелник – църква „Свети Никола” – Деспотславова крепост – църква „Света Богородица Спилеотиса”
  • Рожен – Роженски манастир – Златолист
  • Мелник – Златолист

Винен