За граждани на Европейския съюз

Ако при престой в България искате да се възползвате от правата си на гражданин на една от гореизброените държави при получаване на медицинска помощ, трябва да се обръщате само към лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, към самостоятелни медико-диагностични лаборатории сключили договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавни или общински лечебни заведения (виж файл Регистър_болнични заведения), субсидирани от МЗ. Ако сте турист в България, хотелите ще ви дадат ориентация за възможностите за медицинска помощ защото са длъжни да поставят на видно място списък с адресите здравни заведения и лекари, които имат договори с НЗОК. (Здравните специалисти към хотелите обикновено не работят с Националната здравноосигурителна каса и ползването на услугите им излиза по-скъпо.)

По този начин няма да заплащате осигурителни вноски и към българската Национална здравноосигурителна каса. За това следва само да представите своята европейска здравноосигурителна карта (по изключение това право може да бъде доказано и с Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК, издадено от същата институция, която издава и здравноосигурителната карта) и валиден документ за самоличност. Трябва да предоставите на лекуващия лекар и копия от двата вида документи. Заплаща се единствено потребителска такса, определена и за българските осигурени граждани за следната оказана медицинска и дентална помощ:

–          Преглед и поставяне на диагноза;

–          Издаване на направление за консултация или за изследвания – след преглед;

–          Назначаване на медикаментозно лечение (изписване на рецепта) – след преглед;

–          Възстановителни процедури;

–          Изследвания;

–          Лечение;

–          Профилактични дейности.

Като чуждестранен пациент ще Ви бъде дадена за подпис и декларация (Приложение 2), с която удостоверявате, че не пребивавате в България с цел лечение.

За граждани на други страни       

Ако сте гражданин на трета страна, за да ползвате медицинска помощ в България трябва да заплатите по пазарни цени на съответното лечебното заведение. При сключена здравна застраховка, застрахователят е този, който възстановява или покрива разходите – изцяло или частично, според застрахователния договор. При пациент в спешно състояние, независимо от неговото гражданство, адрес или здравноосигурителен статус, всяко лечебно заведение има задължението да извърши необходимия или възможния обем от медицински дейности Ако изпаднете в беда и се нуждаете от спешна медицинска помощ позвънете на безплатен телефонен номер 112. Операторите владеят чужди езици.
По-различни условия са предвидени за гражданите на държави, с които Република България има сключени спогодби и договори за сътрудничество в тази област. С някои от тези спогодби и договори се установява право на безплатен достъп до медицинска помощ само за дипломатически представители, други третират правото на неотложната медицинска, а трети засягат широк кръг социалноосигурителни и здравноосигурителни въпроси, според съществуващите двустранни договорености.

МБАЛ „Свети Врач” ЕООД – град Сандански

Адрес: гр. Сандански, Паркова зона

Телефон: 0746 34361; 0746 34390

E-mail: mbal_st_vrach@abv.bg; sveti_vrach@mbalsandanski.com

Сайт: http://mbalsandanski.com

Винен