Туристите могат да пренасят през границата стоки, които според техния вид и количество не са от търговско естество. Тук не се включват предмети, които се носят за лична употреба или консумация.

Винен